Page 12 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 12

KONDISYON AKADEMIK POU KALIFIKASYON POU ATLETIIK

                             Règleman 5.60
                        Y ap revize règleman sa a epi li kapab chanje.
                            Lekòl segondè
    Yon elèv lekòl segondè dwe genyen yon mwayèn jeneral kimilatif 2.0 (GPA) sou yon echèl 4.0, pou klas ki obligatwa pou
    gradyasyon nan lekòl segondè, nan fen chak semès, pou li kapab elijib akademikman pou l patisipe nan pwogram atletik
    entèskolè pandan pwochen semès la.

    Yon elèv ki elijib akademikman nan kòmansman yon semès sipoze elijib pou tout rès semès la, eksepte si li absan anpil
    fwa, si li gen move konduit oswa lòt rezon valab ki kapab fè direktè/tris lekòl la diskalifye elèv la avan semès la fini.
    Menmjan an tou, yon elèv ki pa elijib akademikman depi nan kòmansman semès la ap toujou rete inelijib akademikman
    pou tout rès semès sa a.

    Yon elèv limite ak kat (4) ane konsekitif pou elijiblite apati dat li kòmanse 9 yèm ane pou premye fwa a. Yon elèv ki gen 19
    an premye septanm oswa aprè, epi ki pa depase limit elijiblite katran li a kapab patisipe nan pwogram atletik entèeskolè
    pandan ane akademik sa a.

                            Lekòl Mwayen
    Yon elèv p ap kapab ale patisipe nan antrènman oswa konpetisyon si li pa fè mwayèn nan plis pase yon matyè pandan
    yon peryòd 9 semèn. Elèv la bezwen yon mwayèn jeneral 2.0 ansanm ak yon konduit apwopriye daprè jan direktè/tris la
    ak/oswa règleman lekòl la detèmine sa pandan peryòd 9 semèn avan an.

    Yon elèv ap elijib pou patisipasyon pou twa (3) ane konsekitif apati dat elèv la antre nan 6 yèm ane pou premye fwa. Nenpòt
    elèv ki rive nan laj 15 an avan 1 septanm nan ane akademik aktyèl la kapab soumèt yon dispans akoz difikilte bay direktè
                  ye
    atletik lekòl la pou yo konsidere patisipasyon li.


         KOURIKOULÒM AKADEMIKMAN AVANSE (DIFISIL) POU AMELYORE APRANTISAJ (ACCEL)

    Distri Lekòl Rejyon Palm Beach) ofri kèk opòtinite ki inik ak opsyon pou elèv nan plizyè nivo aprantisaj. Opsyon ACCEL yo
    ofri kourikoulòm akademik ki estimilan oswa ansèyman akselere pou elèv jadendanfan jiska 12 yèm ane nan lekòl piblik ki
    kalifye. Distri a etabli kondisyon ak pwosedi pou kalifikasyon yo. Gade Plan sou Pwogresyon Elèv la nan: Plan Pwogrè
    Elèv.

    Dapre Lwa Florid § 1002.3105, opsyon ACCEL yo enkli, men san pa limite ak , sa ki pi ba la a:

       ▪ pwomosyon tout klas la ak nan mitan ane a;
       ▪ akselerasyon nan matyè ;
       ▪ ansèyman vityèl; ak
       ▪ Pwogram Akselerasyon Kredi (CAP ann anglè).

    Lòt opsyon pou akselerasyon kapab enkli, men yo pa limite ak konsantrasyon nan Syans, Teknoloji, Jeni, ak Matematik
    (STEM), Pwogram anrichisman, gwoupman fleksib, klas akademik avanse, klas konbine, ansèyman fleksib, kourikoulòm
    konpak, ansèyman kontni avanse, oswa kourikoulòm adistans. Paran ak elèv dwe kontakte lekòl la pou enfòmasyon
    konsènan opsyon akselere yo ak kritè pou kalifikasyon yo.     Manyèl Elèv ak Paran pou Ane 2024                                                                            6 | Page
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17