Page 7 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 7

KALANDRIYE POU 2023-2024

        Komite Dirijan an te apwouve Kalandriye Lekòl la pou 2023-2024 epi moun kapab jwenn li sou entènèt nan:
                     Kalandriye Distri Lekòl Rejyon Palm Beach

                          DAT ENPÒTAN

          10 out 2023            13 oktòb 2023             1 novanm 2023
                                            ye
          Premye Jou Lekòl        Jou travay pou Pwofesè      Jou travay pou Pwofesè
                         Jou Devlopman Pwofesyonèl    Jou Devlopman Pwofesyonèl
                           (konje pou elèv)         (konje pou elèv)


            8 janvye 2024             19 fevriye 2024            25 mas 2024
         Jou travay pou Pwofesè      Jou travay pou Pwofesè      Jou travay pou Pwofesè
        Jou Devlopman Pwofesyonèl     Jou Devlopman Pwofesyonèl        Jou Devlopman Pwofesyonèl
           (konje pou elèv)          (konje pou elèv)         (konje pou elèv)           30 me 2024
       Dènye Jou Lekòl pou Elèv

                             KONJE


            4 septanm 2023          25 septanm 2023         20-24 novanm 2023
             Jou Travay            Vakans Otòn        Vakans “Thanksgiving”


       25 desanm 2023-5 janvye 2024       15 janvye 2024          18-22 mas 2024
            Vakans Ivè          Anivèsè nesans M.L. King       Vakans Prentan           29 mas 2024             10 avril 2024          May 27 2024
           Vakans Prentan           Vakans Prentan          Fèt Memoryal

                      JOUNEN RATRAPAJ POU IJANS (EMD)
           Se Sipèentandan an k ap deside Jou Ratrapaj (EMD) ann akò avèk lwa eta a sou kantite
                          tan ansèyman pou elèv.     Manyèl Elèv ak Paran pou Ane 2024                                                                            1 | Page
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12