Page 10 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 10

Te kreye yon anviwònman lakay mwen ki genyen yon kote ki trankil, gen
       bon ekleraj pou ede aprantisaj pitit mwen (E)

       Te fè sèten pitit mwen te gen materyèl li bezwen lakay li (kreyon, papye,
       diksyonè, etc.) pou ede aprantisaj li (E)


       Te fè sèten pitit mwen te òganize, nan itilize yon ajanda oswa lòt ekipman
       sou entènèt pou ede l rete sou bon chemen (M/H)

       Te li ak pitit mwen oswa te fè sèten pitit mwen te li poukont li pandan
       omwen 20 minit (E/M)

       Te angaje nan yon aktivite edikatif/jwèt, oswa konvèsasyon ak pitit mwen
       pou sipòte aprantisaj elèv (Tout)

       Te konekte aprantisaj ak lavi reyèl nan angaje nan aprantisaj toutan epi
       tout kote (episri/makèt, nan machin, nan pak, bank, lè n ap gade nouvèl,
       etc.) (Tout)

       Te vizite bibliyotèk oswa mize, ak/oswa zou, plas istorik, etc… an pèsòn
       oswa eksplorasyon vityèl (Tout)

       Te gen konvèsasyon ak pitit mwen sou sa yo te fè lekòl la, kisa l te aprann,
       epi entèraksyon li ak zanmi (Tout)


       Te ankouraje pitit mwen patisipe nan aktivite andeyò kourikoulòm nan
       (M/H) ; ak fè volontè (H)

       Te fè pitit mwen pran evalyasyon karyè (M/H)

       Te pale ak pitit mwen sou fason pou l gen entèraksyon sosyal ak lòt
       moun, Okouran Asèlman, Prevansyon, ak Resous (Tout)

       Te pataje ide ak pitit mwen sou kisa pou li atann konsènan risk ki gen nan
       move konpòtman tankou bwè, dwòg, sèks, etc. (M/H)

       Te anseye pitit mwen konsènan fason ou li leve vwa li san li pa agresif
       Okouran asèlman, Prevansyon, ak Resous (Tout)


       Te diskite sou fason ki apwopriye pou itilize teknoloji ak konsekans ki
       posib si li mal itilize li- Règleman 8.123 https://cyberbullying.org (Tout)

       Te siveye kijan pitit mwen ap itilize teknoloji ak entènèt ; sa enkli
       konfigirasyon prive li fè sou kont medya sosyal (Tout)

       Te fè pitit mwen konpliman ak/oswa rekonpanse li pou travay di li te fè,
       detèminasyon oswa kouraj. Selebre siksè! (Tout)

                         TOTAL KANTITE ENTÈRAKSYON:
     Manyèl Elèv ak Paran pou Ane 2024                                                                            4 | Page
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15