Page 2 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 2

FY23 Student and Family Handbook- Haitian Creole version
          Depatman Edikasyon Florid Klase Lekòl Rejyon Palm Beach yo nan Nivo "A"

                 Komite Dirijan Lekòl Rejyon Palm Beach, FL


               Distri 1:   Barbara McQuinn

               Distri 2:   Alexandria Ayala
               Distri 3:   Karen M. Brill (Vis Prezidan Komite Dirijan)
               Distri 4:   Erica Whitfield

               Distri 5:   Frank A. Barbieri, Jr., Esquire (Prezidan Komite Dirijan)
               Distri 6:   Marcia Andrews

               Distri 7:   Edwin Ferguson, Esquire                       DEKLARASYON MISYON


     Misyon Distri Lekòl Rejyon Palm Beach se pou l edike, afime epi enspire chak elèv
                   nan yon sistèm lekòl ki entegre ekite.
   1   2   3   4   5   6   7