Page 6 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 6

MOMAN SILANS                                               41

    DEKLARASYON KONT TOUT FÒM DISKRIMINASYON - ANE 2024                            41
    AVI SOU DWA ANBA AMANDMAN SOU PWOTEKSYON DWA ELÈV (PPRA)                         43
    DEKLARASYON DWA PARAN                                           44
    ENFÒMASYON POU ELÈV ANSENT AK ELÈV KI PARAN                                45

    SÈMAN FIDELITE                                              46
    VI PRIVE                                                 46
    NOUVO PLASMAN                                               47

    ENSKRIPSYON                                                47
    RESPÈ POU LÒT MOUN AK PWOPRIYETE YO                                    49
    CHÈK KI RETOUNEN                                             49
    RETOUNEN NAN LEKÒL OU (PLASMAN BAZE SOU ZÒN LIMIT LEKÒL YO)                        49

    ENFÒMASYON SOU BOUSDETID                                         51
    KONTWÒL SOU LEKÒL AK ESTAF POU DIRIJE ELÈV                                52
    SÈVIS MANJE NAN LEKÒL                                           54

    POLIS LEKÒL - WÒL AK RESPONSABLITE                                    55
    SEKSYON 504 LWA 1973 SOU REYABILITASYON & LWA 1990 POU AMERIKEN KI GENYEN ANDIKAP YO           55
    GID OU IZAJ MEDYA SOSYAL                                         55
    KOLEKSYON, ITILIZASYON AK PIBLIKASYON ENFÒMASYON SOU NIMEWO SOSYAL SEKIRITE ELÈV AK PARAN         56

    AKTIVITE AK ASANBLE ELÈV                                         57
    KÒD KONDUIT ELÈV                                             58
    “STUDENT CRIME STOPPERS”: (ÒGANIZASYON ANTI KRIM POU ELÈV)                        64

    FOUYE ELÈV AK KONFISKASYON                                        64
    KONDISYON POU ELÈV ITILIZE EKIPMAN TEKNOLOJI                               65
    MANYÈL TRAVAY AK LÒT MATERYÈL ESKOLÈ                                   69
    TRANSPÒ                                                  69

    EDIKASYON VITYÈL                                             73
    PWOGRAM MATÈNÈL VOLONTÈ AK PRESKOLÈ (HEAD START)                             73
    VOLONTÈ NAN LEKÒL PIBLIK                                         75

    PWOMOSYON POU BYENNÈT                                           76

      Enfòmasyon ki nan Manyèl sa a valab apati 4 out 2023. Revizyon, si sa nesesè akòz lejislasyon, Konsèy Edikasyon Eta a, oswa
          Aksyon Komisyon Konsèy Lekòl la, ap disponib sou Entènèt. Kontakte lekòl ou a pou plis enfòmasyon.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11