Page 5 - FY24_Student AndFamilyHandbookCreole_9-26_23
P. 5

Tab Dèmatyè
    KALANDRIYE POU 2023-2024                                          1

    RÈGLEMAN AK PRENSIP FONKSYÒNMAN                                      2
    ENFÒMASYON OU TA DWE KONNEN                                        2
    ANGAJMAN PARAN AK FANMI                                          3

    KONDISYON AKADEMIK POU KALIFIKASYON POU ATLETIIK                              6
    KOURIKOULÒM AKADEMIKMAN AVANSE (DIFISIL) POU AMELYORE APRANTISAJ (ACCEL)                  6
    PREZANS/ABSANS                                               7
    SÈVIS SOU SANTE MANTAL AK KONPÒTMAN                                    10

    ENTIMIDASYON, ARASMAN AK TIT IX                                      10
    LEKÒL OCHWA AK OPSYON POU KARYÈ                                      13
    SIVILITE                                                 15

    DIREKTIV POU SÈVIS KOMINOTÈ YO                                      15
    PLENT AK DWA POU FÈ APÈL                                         17
    PWOGRAM SOU LYEZON EDIKASYON NAN TRIBINAL                                 18
    KÒD ABIMAN                                                19

    RESPONSABLITE DIREKTÈ/DIREKTRIS LEKÒL LA                                 20
    RAPÒ SOU SEKIRITE EKONOMIK                                        20
    TEKNOLOJI POU EDIKASYON                                          21

    KOD POU IJANS                                               22
    EDIKASYON ELÈV ESPESYAL                                          22
    FRÈ POU ELÈV PEYE                                             23
    VI ANYÈL POU LWA SOU DWA FANMI POU JWENN EDIKASYON AK PWOTEKSYON VI PRIVE YO (FERPA ANN ANGLÈ) AK LWA KI GEN

    RAPÒ AVÈK DOSYE EDIKASYON ELÈV FLORID KI NAN LEKÒL ELEMANTÈ AK SEGONDÈ YO, AK AVI POU ENFÒMASYON SOU ANYÈ 24
    PWOMOSYON/EVALYASYON JENERAL NAN ETA FLORID                                27
    MEZON ADOPSYON                                              30

    LIBÈTE EKSPRESYON AK PIBLIKASYON ELÈ YO                                  30
    KOLÈK LAJAN                                                32
    RAPÒ EKSELANS (GOLD REPORT) /PI BON PRATIK                                33
    GRADYASYON, REKONESANS MERIT, AK KONDISYON POU GRADYASYON                         33

    SANTE                                                   34
    EDIKASYON ADOMISIL                                            38
    ENFÒMASYON KONSÈNAN TIMOUN KI SANZABRI                                  38

    SÈVIS AKADEMIK POU ELÈV KI LOPITAL                                    39
    SÈVIS MEDYA NAN BIBLIYOTÈK                                        39
    LWA MARJORY STONEMAN DOUGLAS HIGH SCHOOL SOU SEKIRITE NAN LEKÒL PIBLIK                  40
    ANONS ÀNYÈL POU REKRITÈ MILITÈ AK ENSTITSYON ETID SIPERYÈ YO KAPAB GEN AKSÈ NAN ENFÒMASYON JENERAL    40
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10